Onderzoek

Tamar Lok wordt geinterviewd bij de Lepelaars in de Geul

http://www.npo.nl/melk-en-honing/10-09-2014/VPWON_1230984

In verschillende landen wordt onderzoek gedaan naar de populatieontwikkeling en verspreiding van de lepelaars. In de loop der jaren zijn er veel publicaties verschenen over al dat onderzoek. Zie de publicatielijst voor een overzicht.  

Hieronder volgt een korte samenvatting van een aantal recente artikelen uit binnen- en buitenland.

Otto Overdijk heeft sinds 1982 alle gegevens over gekleurringde lepelaars in Nederland opgeslagen in een database. In 2007 kon de Groningse promovenda, Tamar Lok, met deze gegevens gaan rekenen. In de afgelopen jaren zijn er door de samenwerking tussen Otto en Tamar bijzondere ontdekkingen gedaan.
Tamar, Otto, Harry Horn, en Theunis Piersma schreven in 2009 in Limosa dat de lepelaar populatie in de Nederlandse Waddenzee nog steeds groeit maar dat er een maximum wordt verwacht van 1375 paar in 2020. De reden hiervoor zou competitie om voedsel kunnen zijn. Het bijzondere is dat dat maximum in 2012 al overschreden is.
De lepelaarpopulatie van de Wadden. Komt het einde van de groei in zicht?

Sindsdien zijn drie andere artikelen verschenen waarin Tamar Lok gebruik maakte van de enorme dataset.
Het eerste gaat over plaatstrouwheid van lepelaars aan hun overwinteringsgebieden.  12% van de Nederlandse Lepelaars overwintert in Frankrijk, 36% in Spanje en Portugal en 52 % vliegt helemaal naar Mauretanie en Senegal. In de tweede winter blijkt inmiddels 66% van de vogels in M&S zitten, terwijl er nog maar 8% in Frankrijk overwintert en 28% in S & P.
The paradox of spoonbill migration: Most birds travel to where survival rates are lowest.

Lok_etal_AnimBehav_2011

Het tweede gaat over hoe overleving afhankelijk is van de dichtheid waarin de lepelaars voorkomen. De overleving wordt duidelijk minder naarmate de lepelaar-aantallen toenemen. Er is een verschil in overleving tussen adulten en juvenielen. De hoogste sterfte onder juvenielen vindt na het broedseizoen plaats, op hun eerste tocht naar het zuiden. Adulten hebben de hoogste mortaliteit op de terugweg van west Afrika naar Nederland.
Age-specific density dependence in seasonal survival of a long-distance migrant.

Het derde vertelt dat lepelaars verder vliegen dan goed voor ze is. De overleving van lepelaars die naar Mauretanie en Senegal vliegen is namelijk lager dan die van de vogels die in Spanje, Portugal en Frankrijk overwinteren.
Migration tendency delays distributional respons to differential survival prospects along a flyway.

Lok_etal_AmNat2013_


Hacen El Mohamed El  Hacen, uit Mauretanie, heeft in de afgelopen drie jaar zijn masterstudie aan de Universiteit van Groningen afgerond. Hij heeft in Mauretanie met Otto Overdijk en Theunis Piersma aan lepelaars en steltlopers gewerkt. Op Schiermonnikoog heeft hij een studie gedaan naar het dieet van de lepelaars door naar isotopen in veren van juvenielen te kijken.


Hacen_El_Report_RUG_2011_A_stable_isotope_approach

In Mauretanie heeft hij de lokale endemische ondersoort van de lepelaar Platalea leucorodia balsaci bestudeerd. Hij heeft  gegevens van gezenderde lepelaars in kaart gebracht en kwam erachter dat ze een erg vast patroon van foerageren volgen. Het artikel hierover is verschenen in Waterbirds.Piersma_etal._Ardea2012

Juan Navedo uit Spanje werkt al jaren aan lepelaars. Hij en zijn collega's hebben een aantal mooie stukken geschreven.  Over de trek in relatie tot de windrichting en windsnelheid. Over hoe dagelijkse systematische tellingen het aantal lepelaars reflecteert dat stop-over sites gebruikt gedurende de trek. Over welke factoren de wegtrek van lepelaars vanaf hun stop-over sites bepalen. 

Navedo_and_Garaita_2012_

Navedo_etal_Ardea_2010_

Jeltje Jouta is heeft haar promotieonderzoek af naar het voedselweb van de Waddenzee. Zij werkte in het project Waddensleutels. De lepelaar is een van de twee top-predatoren van het voedselweb. 
                 http://www.waddensleutels.nl/

Leppelbek-poster_Jouta 2012

Petra de Goeij is vijf jaar geleden begonnen als veldassistent in het project Metawad-Lepelaars. De vraagstelling van het project was: In hoeverre bepaalt habitatkwaliteit het voortplantingssucces en de overlevingskansen van lepelaars?
METAWAD-nieuwsbrief1-maart_2013


 

 

 

167553 bezoekers (269934 hits) sinds 12-3-2013